Sauny Fińskie

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Firma Handlowo – Usługowa Witold Klimczak
SAUNAWIS z siedzibą w Świdnik 119 34-606 Łukowica, , NIP: 7372099501,
REGON: 361457760 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to
opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i
nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na
stronie www.saunawis.pl, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres email,
numer telefonu.
7. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do
nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz
prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
saunynawymiar@gmail.com.
10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń
przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego
obligują nas do retencji danych.
11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
13. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
14. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych.
15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

16. Witryna www.saunawis.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
17. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o
czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem
formularza kontaktowego.
18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając
bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje
zachowanie użytkownika na stronie.
19. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby
zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Firma Handlowo Usługowa Witold
Klimczak w celu optymalizacji działań.
20. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu
dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
21. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
22. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w
których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe
dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania
danej funkcji.